Cost: $10

This 90-minute private breastfeeding consultation helps prepare a new mom for breastfeeding during the postpartum period. By appointment only. For more information, please call (714) 378-7833.

Lệ phí $10

Buổi tư vấn riêng tư về nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài 90 phút này giúp hỗ trợ cho các bà mẹ sau khi sinh.  Chỉ theo lịch hẹn. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (714) 378-7833.