This support group is a nonjudgmental space designed to help you adjust to the complex and rewarding world of motherhood, reduce stress, and increase self-confidence. You will have the opportunity to interact with other new mothers, discover you are not alone and build a network of peers for continued support.

Nhóm hỗ trợ sau khi sinh này là một không gian không phán xét giúp các bạn thích nghi với thế giới làm mẹ, giảm căng thẳng, giúp tăng sự tự tin. Các bạn sẽ có cơ hội giao lưu với những bà mẹ mới làm mẹ khác, khám phá ra rằng các bạn không đơn độc và xây dựng một mạng lưới bạn bè để được hỗ trợ liên tục.

Who Should Attend

New Mothers

Instructor Name

Thao Ngo

Instructor Email